Logopeda

W Stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia logopedyczne, ponieważ nasi podopieczni oprócz problemów ruchowych mają również niejednokrotnie trudności z komunikacją werbalną. Najczęstszym zaburzeniem mowy u naszych podopiecznych jest dyzartria, ale pracujemy także z dziećmi z alalią motoryczną (afazją dziecięcą), jąkaniem, autyzmem lub cechami autyzmu, zespołem Downa lub innymi zespołami genetycznymi, opóźnieniami rozwoju mowy o różnym podłożu, dyslalią oraz z dorosłymi pacjentami, u których w wyniku różnorodnych urazów nastąpiła utrata mowy lub zaburzenia jej funkcjonowania (afazja). W pracy z dziećmi stosujemy wiele metod logopedycznych i psychologiczno – pedagogicznych, oddziałując całościowo na małych pacjentów, dostarczając im wielu bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych itp., zanurzając ich w tzw. „kąpieli słownej”. Wprowadzamy ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, artykulacyjne, a dzieci, u których mowa nie wykształciła się, uczymy metod komunikacji alternatywnej, tzn. Takiej, w której zamiast słów używa się gestów i obrazków (piktogramów).

Inne stosowane metody to:

  • metoda Dobrego Startu,
  • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona,
  • logorytmika
  • metoda Knilla
  • elementy metody VT

 

Terapia logopedyczna jest prowadzona w ramach projektu „Nasz trud – naszym sukcesem” wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2015r do dnia 31 marca 2017r dofinansowanego ze środków PFRON