EEG Biofeedback

Terapia EEGBiofeedback jest bezinwazyjnym treningiem intelektualnym z pogranicza neurotechnologii. Jest on realizowany z wykorzystaniem urządzenia do pomiaru elektroencefalograficznej pracy mózgu. W tym celu stosowana jest uproszczona głowica do EEG i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystujące biologiczną pętlę sprzężenia zwrotnego, określaną jako „fizjologiczne lustro”. Na podstawie uzyskanych danych o aktywności „elektryczno-chemicznej” mózgu przyjmuje się strategię pracy z pacjentem z ukierunkowaniem na możliwie największą normalizacja  jego zapisu EEG (w ramach danego problemu). Metoda pracy z beneficjentami łączy w sobie elementy, zarówno psycho, jak i neurofizjoterapii. EEGBiofeedback w procesie terapeutycznym wykorzystuje naturalne mechanizmy świadomego kontrolowania funkcji psychosomatmotorycznych. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów w sposób zamierzony i kontrolowany jest wzmacniana, bądź hamowana bioelektryczna aktywność mózgu, przybliżając ją do zapisu zgodnego z neurofizjologiczną normą rozwojową. Zastosowanie tej metody wpływa korzystnie na  całkowity  ilościowy i jakościowy obraz EEG.

Normalizacja zapisu EEG u naszych beneficjentów  pozwala na ich lepszy  rozwój się we wszystkich sferach rozwojowych

W obszarze intelektualnym obserwuje się:
– poprawa koncentracji uwagi

– wzrost tempa przebiegu procesów myślowych

– lepsze zapamiętywanie i pamiętanie

W obszarze społeczno emocjonalnym:

– stabilizacja procesów emocjonalnych

– lepsza kontrola emocji, nadpobudliwość

– poprawa relacji społecznych w grupie rówieśniczej

W obszarze funkcji poznawczych poprawa w zakresie myślenia:

– słowno pojęciowego

– przyczynowo skutkowego

– logicznego

– abstrakcyjnego

 

Olbrzymią korzyścią dla beneficjentów korzystających z terapii EEGBiofeedback jest fakt, że stanowi ona potężne wsparcie przy realizacji innych terapii ukierunkowanych realizowanych przez psychologa, pedagoga i logopedę. Zatem, możemy mówić o kompleksowej opiece terapeutycznej nad naszymi podopiecznymi.

Korzystne dla beneficjentów zmiany w zakresie funkcji  wymienionych powyżej, przekładają się na lepsze codzienne  ich funkcjonowanie, zarówno w środowisku szkolnym jak i domowym. Poprawa  w zakresie percepcji i ekspresji daje im szanse na poprawę jakości życia i dalszej egzystencji. Obserwowana progresja zmian w zakresie wyżej wymienionych funkcji jako odpowiedź na treningi prowadzone z zastosowaniem metody EEGBiofeedback  potwierdza.że  jest to skuteczna forma neurorehabilitacji. Trzeba jednak podkreślić, że ta terapia, z uwagi na jej złożoność ma charakter długoterminowy  i musi być realizowana bardzo systematycznie.