Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zawiadamia że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nr 13.2/4/2018 (prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności) dotyczącego usługi polegającej na pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu Inwestycyjnego w zakresie realizacji usługi przygotowania dokumentacji przetargowej oraz zapewnieniu pełnobranżowego Nadzoru Inspektorskiego w ramach projektu pn. „Budowa Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Lublinie – nowoczesnej placówki aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie” (projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych) wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: „OBSŁUGA INWESTYCYJNA GRZEGORZ AFTYKA” ul. Gen. A. Fieldorfal 3/7,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – cała treść dokumentu.