Świetlica Integracyjna „Razem”

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Lublin zgodnie z umową nr MOPR.S-POW-WD.4101.35.1.2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie w Lublinie w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2026 roku placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lublin w formie opiekuńczej o nazwie Świetlica Integracyjna „Razem” zawartą w dniu 14 maja 2021 roku.”

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie w okresie od dnia 01.05.2022 do dnia 20.12.2022 r realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i budżetu miasta Lublin.

Kwota przekazana na realizację zadania 244.180,00 zł.

Projekt PFRON

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje projekt pn.:

„Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną”

w terminie od 1 kwietnia 2022 rou do 31 marca 2025 roku dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces” Kierunek pomocy 2 zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

Rekrutacja do projektu PFRON

Zapraszamy Rodziców  na spotkanie w sprawie rekrutacji do nowego projektu PFRON pn. „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Doświadczalna 46 w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godzinie 17.00

Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe 2/2022

Informujemy, że do dnia 28.02.2022r do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta na dokonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie” . Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 28.02.2022r o godz.15.00 wybrała ofertę złożoną przez Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ 2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000177/03/D z dnia 26 lutego 2019 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 2022 – Informacja

Informujemy, że do dnia 15.02.2022 do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta  na dokonanie audytu zewnętrznego projektu „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne Życie”. W związku z wycofaniem jedynej złożonej oferty przez oferenta zostanie przeprowadzone ponowne postępowanie ofertowe.