„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 25 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej (w tym 15 kobiet i 10 mężczyzn) z dzielnicy Felin w Lublinie. W ramach projektu przewidujemy: catering podczas zajęć (przerwy obiadowe i kawowe), różnorodne zajęcia aktywizacyjno-terapeutyczne, …

SPROSTOWANIE

Zleceniodawca – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  w Formularzu Oferty Wykonawcy omyłkowo wpisał datę realizacji zadania pn.: „Zwiększenie kompetencji …

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem …

Zaproszenie

Zapraszamy obecnych i byłych Pracowników, Rodziców i Podopiecznych Stowarzyszenia na bal z okazji 20-lecia istnienia placówki. Przez te lata wiele się wydarzyło, …

Podziękowania!

W dniu 11 lutego 2018r. (niedziela) odbyły się dwa kiermasze, na których zaprezentowaliśmy dorobek artystyczny naszych Podopiecznych. Jeden kiermasz miał miejsce w …

Zapytanie ofertowe – audyt

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju indywidualnego, grupowego i społecznego osób niepełnosprawnych szansą na niezależne …