Przekaż 1% swojego podatku dochodowego

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy, organizacji pożytku publicznego lub darowiznę.

„Tyle jesteś wart ile możesz pomóc drugiemu.”

Przekaż 1% swojego podatku dochodowego!

Wypełniając Zeznanie Podatkowe za rok 2020:
PIT 28, PIT 36, PIT 37.
należy wpisać:
Nazwa OPP- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Numer KRS – 00000 24 649

Nr konta: PKO BP S.A. II O/Lublin  – 84 1020 3150 0000 3802 0030 0434

lub na nr: PEKAO Bank Pekao S.A.  – 96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000177/03/D z dnia 26 lutego 2019 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

— Treść zapytania —

Załącznik nr 1

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”  w terminie od 16 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej  dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”  w terminie od 01 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej  dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami  oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Protokół z wyboru oferty przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000177/03/D z dnia 26 lutego 2019 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza protokół z wyboru oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Sakan dokumentu z wyboru oferty


ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KON/2019

Dotyczy przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla rodziców dzieci do lat 3 w żłobku w ramach projektu „Czas na żłobek – wsparcie dla Rodziców powracających na rynek pracy, mieszkających na terenie Gminy Głusk.” Współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, prowadzonego przez uRodzinki sp. z o.o. we współpracy z Gminą Głusk w Dominowie oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie.

Załączniki:
Rozeznanie rynku – treść
Zał. 1 Formularz oferty

Mazury 2019

W dniach 18-24 sierpnia 2019 r. organizowany jest wyjazd integracyjny na Mazury. Koszty wyjazdu to: opiekun – 1300 zł, podopieczny Stowarzyszenia – 1300 zł. Zainteresowanych prosimy o wpłacanie zaliczki w wysokości 200 zł od osoby do 19.04.2019 r. włącznie w biurze Zarządu.


Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie” realizowanego w ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność”, dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Czytaj więciej